„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД обявява процедура чрез пряко договаряне за осигуряване на охрана, защита и контролно-пропусквателни дейности в обект обект „Елешница“, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

 

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950453&newver

 

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД публикува обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 и сл. за строителство с предмет: "Текущ ремонт на битова сграда, обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог".

За повече информация моля прегледайте документите във връзките по-долу.


"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции". Срок за подаване на оферти – до 16.07.2018 г., 17.00 ч.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подаване на оферти се удължава до 20.07.2018 г., 17.00 ч.


"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт на отворени минни изработки по обособени позиции".

Документацията за поръчката може да изтеглите от линковете по-долу.

Разяснения по въпроси от 19.06.2018 г., публикувани на 20.06.2018 г.

Разяснения по въпроси от 20.06.2018 г., публикувани на 21.06.2018 г.

На основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП се прекратява процедура за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез обява за събиране на оферти по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции", по Обособена позиция № 1: Обект „ Участък „Сборище“, община Твърдица“, по Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен“, община Сливен“, по Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта»), Столична община,, район Кремиковци».

Мотивите за прекратяването са посочени в приложената Заповед № 066/28.06.2018 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за представяне на оферти по Обособена позиция № 4: Обект "Участък "Кара Тепе", община Велинград, област Пазарджик" и по Обособена позиция № 5: Обект "Участък "Изгрев", община Доспат, област Смолян" до 04.07.2018 г., 17.00 ч.


Код: ОП-032/29.09.2017г.

Екоинженеринг-РМ ЕООД открива процедура по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на пътя (изкърпване) от края на регулацията на с. Елешница до обект „Елешница“, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница, община Разлог, област Благоевград – Етап 2-изкърпване на участък от КМ.0+000 до КМ.2+100“

Код: ОП-030/27.09.2017г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка на екстрагенти за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог".

Срокът за подаване на оферти е до 06.10.2017г., 17.00 ч.

Обявата за поръчката, информацията до АОП, образци на документи и проект на договор са публикувани в линковете по-долу. 

******

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД информира заинтересованите лица, че удължава срока за приемане на оферти до 13.10.2017г., 17.00 ч. Информацията е публикувана в сайта на АОП и в профила на купувача.


Код: Р-12/13.07.2017

 

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции“, Обособена позиция № 1: Щолна № 1 в обект „Сугарево“, с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград; Обособена позиция № 2: Щолна № 2 в обект „Бабешка река”, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград.

 

***********

 

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията ще отвори ценовите предложения в публично заседание на 25.08.2017 г. от 14.00 ч. на адреса на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД в гр. София, бул. „Ситняково“ № 23, офис 317.


Код: З-16/09.03.2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект: "Реконструкция на хвостохранилище Бухово – II етап". 

Документацията за поръчката, обявата, методиката за оценка и информацията за обявата са достъпни от линковете по-долу.

Срокът за подаване на оферти е до 16.03.2017г. 17.00ч. в деловодството на дружеството. Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 17.03.2017г.


Код: Р-1/16.02.2017

"Екоинженеринг- РМ" ЕООД обявява публично състезание за изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по 9 обособени позиции.

На основание чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, Възложителят ще възложи обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 по реда, предвиден за индивидуалната им стойност. 

Участниците могат да представят оферти за изпълнението на останалите обособени позиции по реда, предвиден в документацията за участие и обявлението.

Срок за представяне на офертите – 10.03.2017 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя, гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 13.03.2017 г., 11.00 ч. в гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

*************************************

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с настоящото Комисията уведомява участниците в процедурата, че на 03.04.2017г. от 11.00 ч. в  гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317  в публично заседание ще бъдат отворени ценовите предложения. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, 


Код: З-112/02.11.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: "Доставка, пуско-наладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“.

Оборудването следва да отговаря изцяло на изискванията на Техническите спецификации.

Обявата, Информацията за публикуваната в профила на купувача обява до АОП, Техническите спецификации, образци и проект на договор може да изтеглите от линковете по-долу.

Срок за подаване на оферти: 09.11.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

************************************************************************************

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за приемане на оферти за поръчка с предмет:

"Доставка, пуско-наладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“.

Срокът за подаване на оферти е до 14.11.2016 г., 17:00 часа. 

Информацията за удължаване на първоначалния срок за оферти е публикувана в АОП и в профила на купувача.


Код: З-68/23.06.2016 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 чрез събиране на оферти с обява.

Предметът на поръчката е: "Ремонтно-възстановителни работи на обект: ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък "Пробойница"; Щолна 3а/ Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5 /Участък "Хижата"; Щолна 6/Участък "Еленов дол".

Срокът за получаване на оферти е удължен до 14.07.2016 г., 17.00 ч. с Информация за удължаване срока за получаване на оферти с изх. № 354/11.07.2016 г. , публикувана в АОП на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Офертите ще се отворят на 15.07.2016 г., 14.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, в публично заседание по реда на чл. 97 от ППЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците. 


Код: З-044/12.04.2016 г.

"Екоинженеринг-РМ" обявява процедура по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“.

Срокът за подаване на оферти е до 21.04.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Отварянето на офертите ще се състои в публично заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 22.04.2016г. от 11:00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ ЕООД.


Код: З-035/28.03.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" обявява процедура по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“.

Срокът за подаване на оферти е до 06.04.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Отварянето на офертите ще се състои в публично заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 07.04.2016г. от 11:00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ ЕООД.


Код: З-031/21.03.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура по реда на Глава 8 "А" от ЗОП с предмет:

"Изготвяне на задание за работен проект и работен проект за затваряне на отворени минни изработки в районите на участък „Искра“, обект „Бабешка река“, рудник „Дружба 1 и 2“, обект „Мелник“, обект „Сугарево“ и участък „Сенокос“, като изпълнението е съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, в сроковете, предложени от избрания Изпълнител съгласно техническото му предложение и предложената от Изпълнителя цена в ценовата оферта.

Оферти се подават в деловодството на дружеството до 30.03.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши в публично заседание на 31.03.2016 г. от 11.00 ч. по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.


Код: Р-02/16.03.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: "Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от "Манастирско дере", обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово". Документацията за участие, техническа спецификация, работен проект, решение и обявление са публикувани тук.

Срокът за подаване на оферти е до 13.04.2016 г. 17:00ч. в деловодството на дружеството.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 14.04.2016 г. от 11.00ч., на адрес: София, бул. "Ситняково" № 23, ет.3 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


Код: Р-8/23.12.2015 г.

С Решение № 8/23.12.2015 г. на Управителите на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД на основание чл. 16, ал. 1 , чл. 14, ал.1, т.2  и чл. 45в., ал. 2, т.2, буква б) от Закона за обществените поръчки е отрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ В ЗАКРИТИТЕ УРАНОДОБИВНИ ОБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г. – 2019 г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

Срокът за представяне на оферти е до 01.02.2016 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя: гр. София 1505, бул. Ситняково № 23, ет.3, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени от Комисия, назначена със заповед на Възложителя на 02.02.2016 г., 11.00 ч. на горепосочения адрес, в публично заседание при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация: Дичко Диков, тел. 0885932879.


Код: З-701/16.11.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "А" от ЗОП чрез публична покана с предмет:"Доставка на два броя помпи към обект "Елешница".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срокът за представяне на оферти е 25.11.2015 г., 16:00 ч.

Офертите ще се разглеждат в публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 25.11.2015 г. от 16.30 ч. в стая 318.

Лице за контакти: инж. Славче Ръсина, тел. 0885112023.


Код: З-659/21.10.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срок за представяне на оферти: 30.10.2015 г., 17.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство, офис 317.

Офертите ще се отворят на публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 02.11.2015 г. от 11.00 ч. в офис 317 на дружеството.


Код: Р-7/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.11 с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД".

Решението за откриване е публикувано тук.


Код: З-607/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на: Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, задвижване тип „4х4”, за нуждите „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД", съгласно Техническа спецификация и документация за участие.

Оферти се събират в срок до 07.10.2015 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството. Критерий за оценка на офертите: най-ниска предложена цена.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП и е валидна до срока на събиране на оферти. Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглена свободно.

Откритото заседание на Комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедурата ще се проведе на 08.10.2015 г. от 11.00 часа в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП на отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Код: Р-5/24.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива с Решение № 5 /24.09.2015 г. процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на отводнителния канал № 1 към лагуната за утайки в ПИ 018081 "Хвостохранилище” с.Елешница, Община Разлог".

Договарянето ще се проведе на 25.09.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на дружеството. Решението за откриване на процедурата и поканата са публикувани в линковете по-долу.


Код: З-594/16.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" – етап в района на село Елешница".

Срокът за подаване на оферти е до 29.09.2015 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Публичната покана, документацията за участие и чертежи са публикувани тук и са свободни за изтегляне от заинтересованите лица. Лица за контакти: инж. Снежанка Перчеклийска, e-mail:snejanka_sp@abv.bg; адв. Ива Ботева, e-mail:iboteva@ecoengineering-rm.bg;

и инж. Славчe Ръсина, e-mail: srasina@ecoengineering-rm.bg.

*****

На 02.10.2015 г. от 11.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД ще се състои открито заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП за отваряне на офертите, подадени за участие в процедурата. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Код: З-331/01.07.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет: "Доставка на два броя потопяеми дренажни помпи на помпена станция към обект "Хвостохранилище Бухово".

Срокът за представяне на оферти е 10.07.2015 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството. Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП. Документацията за участие и публичната покана може да изтеглите от линковете по-долу.


Код: З-310/12.06.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на глава 8  а с предмет:

"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово – II етап".

Срокът за подаване на оферти в деловодството на Възложителя е до 17.00 ч. на 19.06.2015 г.

Документацията за участие и публичната покана са публикувани в линковете по-долу.


 

Код: З-306/03.06.2015 г.

 

Във връзка с проведена процедура по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: „Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник „Пробойница“, Шахта „Смоляновци“ и Рудник „Бялата вода“, приключила без подадена нито една оферта, „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на договор със същия предмет.

Прогнозната стойност на поръчката, техническите изисквания и документацията за участие остават непроменени.

Срокът за представяне на оферти е 11.06.2015 г. до 17.00ч.


Детайли >>

 

Код: З-234/20.04.2015

Екоинженеринг-РМ ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник „Пробойница“, Шахта „Смоляновци“ и Рудник „Бялата вода“.

Срок за подаване на оферти: 08.05.2015 г. 17.00 ч. в деловодството – офис 317.

Публичната покана и документацията за участие са публикувани по-долу в /Обявление и /Документация.

 


Детайли >>

 

Код: З-190/26.03.2015

 

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД отправя покана за участие в процедура за възлагане на услуга чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на услугата, при следните условия:

Предмет на услугата: „ Извършване на геодезични и пиезометрични измервания на Хвостохранилище „Бухово” и Хвостохранилище „Елешница“.

Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий „най-ниска цена“ .

Срок за получаване на оферти в офиса на дружеството на „Екоинженеринг – РМ” ЕООД, гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 3, офис 317: 08.04.2015г. до 17.00ч.

Поканата и документацията за участие в поръчката ще намерите в линковете по-долу.

*******************

На 14.04.2015 г. публикуваме Протокол от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на услуга по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на геодезични и пиезометрични измервания на Хвостохранилище „Бухово“ и Хвостохранилище „Eлешница“.

Протоколът е в линка Решение.

 


Детайли >>

 

Код: Р-01/11.02.2015

 

„Екоинженеринг- РМ“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: “Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за 2015 г. по обособени позиции”. Срокът за подаване на оферти е до 11.03.2015 г. 17.00 ч. в деловодството на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, бул. „Ситняково“ № 23, ет.3, офис 317.

Документацията за участие е безплатна, достъп е предоставен по реда на ЗОП в линка по-долу.

Лице за контакт: Дичко Диков.

*****

С Решение № 2/11.02.2015г. бе променено Решение № 1/11.02.2015г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти на Република България за 2015г. по обособени позиции“ на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП поради явна фактическа грешка в раздел Деловодна информация. Промяната не засяга документацията за участие, обявлението или критериите за подбор, както и срока за подване на оферти.

Текстът на решението за промяна е публикуван в интернет страницата на АОП .

***

На 12.03.2015г. се проведе заседание на Комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществената поръчка. Протокол от заседанието на Комисията е публикуван тук.

*****

С Решение № 3/13.03.2015 г. и с Решение № 4/13.03.2015г. бе определен изпълнител на обществена поръчка с предмет : Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за  2015 г. по обособени позиции”,

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 1 : „Пробонабиране и лабораторни анализи на водни проби за осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на собствен мониторинг по разрешителни за заустване“

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 2 : Технологичен контрол на ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница“.

Текстът на решенията е публикуван в линкове Решение и Обявление.


 


Детайли >>

 

Код: З-543/02.12.2014 г

 

На 12.12.2014г. се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 543/02.12.2014г. за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка

по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление „Дружба“.

Копие от утвърдения протокол е приложен в линк /Решение по-долу.


Детайли >>

 

Код: З-517/21.11.2014

ВАЖНО!

До участниците в процедура по възлагане на договор с предмет: „Профилактика на електросъоръженията и ЛПС за обектите към „Екоинженеринг – РМ” ЕООД”„Профилактика на електросъоръженията и ЛПС за обектите към „Екоинженеринг – РМ” ЕООД” .

На проведеното на 28.11.2014 г. заседание комисията по разглеждане и оценка на офертите определи за спечелил участник „АВЕС – Г“ ЕООД.

Протоколът от заседанието ще намерите в линка /Oбявление на страница Профил на купувача, раздел Покани в текста на поканата за процедурата.

Код: З-543/02.12.2014 г.

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана
с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление „Дружба“.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП. Достъп до документацията за участие, заданието и публичната покана ще откриете в линковете по-долу.

Срокът за подаване на оферти е до 17.00 ч. на 11.12.2014 г. в деловодството на дружеството.

Лице за контакти и информация: Атанас Меченов.


Детайли >>