Код: З-68/23.06.2016 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 чрез събиране на оферти с обява.

Предметът на поръчката е: "Ремонтно-възстановителни работи на обект: ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък "Пробойница"; Щолна 3а/ Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5 /Участък "Хижата"; Щолна 6/Участък "Еленов дол".

Срокът за получаване на оферти е удължен до 14.07.2016 г., 17.00 ч. с Информация за удължаване срока за получаване на оферти с изх. № 354/11.07.2016 г. , публикувана в АОП на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Офертите ще се отворят на 15.07.2016 г., 14.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, в публично заседание по реда на чл. 97 от ППЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците.