Решение за обявяване на процедурата.

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2017 г. е в размер на 5848 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикация на адрес: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат: 1. Обща цена на одита; 2. Брой работни часове за проверка и заверка; 3. Брой работни часове за текущи консултации. Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 16.

На основание решения на Министъра на икономиката в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, отразени в Протокол № РД-21-49/26.07.2018 г., със Заповед № Зп-088/01.08.2018 г. на Управителя на дружеството се прекратява процедурата за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.


Код: О-2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2017 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2016 г. е в размер на 5858 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: " Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител, тел. 02/975 3116.

Банкова сметка за гаранции

Код: BG

 

Банкова сметка на  дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД
за гаранции за участие и за изпълнение по смисъла на ЗОП:

IBAN: BG30BUIB98881046183902
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД

 

Код: ФУ

ПОКАНА

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

                На основание чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – гр. София отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване за срок от две години.

     Критерий за оценка: икономически най-изгодната оферта. Определя се въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени.

I. Неколичествени показатели /Нп/ – относителна тежест на показателя в крайната оценка – 40 на сто:

1. Наличие на офис в гр. София, находящ се на пешеходно разстояние (не повече от 500 м) от централния офис на дружеството – гр.София, бул. Ситняково № 23.Максимален брой точки по този показател – 20 т. за предложенията, отговарящи на условието, 10 т. за тези, които имат офис на не повече от 1 км, 0 т. на тези, които не отговарят на горните две условия.

2. Наличие на банкомати в населени места, на територията на които или в близост до които са разположени обекти на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД: 1) гр. София; 2) гр. Нови Искър; 3) гр. Бухово; 4) гр. Костенец; 5) с. Елешница, община Разлог. Максимален брой точки по този показател – 20 т. Оценяване – по 4 т. за наличие на банкомат/и във всяко от изброените населени места, по 2 т. – за наличие на банкомати на максимум 5 км от обект на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД.

II. Количествени показатели /Кп/ – относителна тежест на показателя в крайната оценка – 60 на сто:

  1. Месечна такса за обслужване на разплащателна и картова сметка: – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;
  2. Максимален размер на теглена сума в лева от разплащателните сметки без такса – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

3. Такса операции за вътрешнобанкови преводи в лева – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

4. Такса операции за междубанкови преводи в лева – максимален брой -10 т., минимален брой –  1 т., стъпка за оценяване: -1 т.;

5. Масови плащания и такси – максимален брой точки – 5 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

6. Такса за откриване на сметка – максимален брой точки – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.

7. Разплащания чрез системата RINGS – максимален брой точки – 5 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.

III. Комплексна оценка на участниците – представя се като сума от оценката по неколичествените показатели /Нп/ и количествените показатели / Кп/. Максимален възможен брой точки – 100 т.

Участникът, събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място и сключва договор за предоставяне на финансови услуги за обслужване на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.

IV. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 18.01.2017г. на адрес: гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 2, офис 317 – "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство. Върху плика с офертите се поставя надпис: ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, името на участника, адрес, телефон, електронна поща, лице за контакти. Върху плика се поставя входящ номер с дата и час на постъпване на офертите в деловодството. Оферти след изтичане на горепосоченият срок не се приемат, а се връщат на приносителя.

V. Отваряне на офертите: При получаване на поне пет оферти по реда на т.4.2. от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  Комисия, назначена от Възложителя, ще отвори, разгледа и оцени офертите на 19.01.2017 г. от 10 часа. Заседанията на комисията са публични. Ако постъпилите оферти са по-малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите пет работни дни от датата на обявяването. На следващият ден след изтичане на крайния срок от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техният брой.

VI. Правила за концентрация: „EКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД не попада в приложното поле на правилата за концентрация.

VII. Допълнителна информация: Поканата е публикувана по реда на т.4.3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  на интернет страницата на принципала – Министерство на икономиката – www.mi.government.bg, в-к Монитор и на интернет страницата на дружество "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – www.ecoengineering-rm.bg.

Лице за контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 17.


Код: О-29.09.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2016 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2015 г. е в размер на 4707 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан плик в срок до 13.10.2016 г. на адрес: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Пламена Димитрова, главен счетоводител, тел. 02/975 31 16.

Обявата е публикувана във в-к Монитор на 29.09.2016 г. 

Код: Р-04/11.04.2016 г.

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от управителите Красимир Витанов и Луко Маринов,  на основание чл.141 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г., и събразно Решение № 4/11.04.2016г.  обявява търг с  тайно наддаване за продажба на  движими вещи – радиологична апаратура, собственост на дружеството,  при следните условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: 8480 (осем хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС. Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.

2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.

3.Начин на плащане на цената: Плащането се извършва в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 03.05.2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23.

5. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи на хартиен носител от 13.04.2016 до 28.04.2016 г.  в деловодството на дружеството, на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на  50 (петдесет) лева, платени по банков път:  BG93UNCR70001522233946, УниКредит Булбанк. Достъп до документацията е предоставен на интернет страницата на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg, Раздел Новини.

6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 5 % от началната тръжна цена и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

7. Условия за оглед на обектите: Оглед може да се извърши от желаещите кандидати, от 9,00 до 15,00 часа от 13.04.2016 до 28.04.2016 г. в присъствието на представител на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, гр. София и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат  на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317 – деловодство до 16.00   часа на 28.04.2016 г.

9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 18.05.2016г., 25.05.2016г., 01.06.2016 г., 08.06.2016 г. от 10.00 часа   на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

10. Лице за контакт: Радка Борисова, телефон за връзка с дружеството: 02/9753117.


Код: Р-03/17.03.2016

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от управителите Красимир Витанов и Луко Маринов, на основание чл.141 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г., и събразно Решение № 3/17.03.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на МПС – Фиат Дукато, собственост на дружеството, при следните условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: 5426 (пет хиляди четиристотин двадесет и шест) лева. Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.

2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.

3.Начин на плащане на цената:

Плащането се извършва в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 05.04.2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23.

5. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи на хартиен носител от 21.03.2016 до 04.04.2016 г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева, платени по банков път: BG93UNCR70001522233946, УниКредит Булбанк. Достъп до документацията е предоставен на интернет страницата на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg, Раздел Новини.

6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 5 % от началната тръжна цена и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

7. Условия за оглед на обектите: Оглед може да се извърши от желаещите кандидати, от 9,00 до 15,00 часа от 21.03.2016 г. до 04.04.2016 г. в присъствието на представител на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, гр. София и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317 – деловодство до 17.00 часа на 04.04.2016 г.

9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 22.04.2016г., 03.05.2016г., 10.05.2016 г., 17.05.2016 г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия.

Краен срок за приемане на заявления за участие: до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

10. Лице за контакт: Радка Борисова, телефон за връзка с дружеството: 02/9753117.


Код:

Одит "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2015 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2014 г. е в размер на 4707 хил. лв.

Офертите се представят в запечатан плик в срок до 26.10.2015 г., 17.00 часа на адрес:

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 – деловодство и следва да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Офертите с оценяват по критерий – най-ниска предложена цена.

За допълнителна информация: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 16.

Избор на одитор

 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит

от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2014 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2013 г. е в размер на 5380 хил. лв.

Офертите следва да се представят в запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикуване (до 11.08.2014 г., 17.00 ч.) на адрес:

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД гр. София- 1505, бул. „Ситняково“ № 23, етаж 2, офис 203 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 18.

Съгласно указания на МИЕ, обявата е публикувана и в централен ежедневник – в-к „Новинар“ от днес, 31.07.2014 г., 18 стр.