Код: Р-8/23.12.2015 г.

С Решение № 8/23.12.2015 г. на Управителите на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД на основание чл. 16, ал. 1 , чл. 14, ал.1, т.2  и чл. 45в., ал. 2, т.2, буква б) от Закона за обществените поръчки е отрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ В ЗАКРИТИТЕ УРАНОДОБИВНИ ОБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г. – 2019 г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

Срокът за представяне на оферти е до 01.02.2016 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя: гр. София 1505, бул. Ситняково № 23, ет.3, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени от Комисия, назначена със заповед на Възложителя на 02.02.2016 г., 11.00 ч. на горепосочения адрес, в публично заседание при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация: Дичко Диков, тел. 0885932879.