Код: Р-01/11.02.2015

 

„Екоинженеринг- РМ“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: “Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за 2015 г. по обособени позиции”. Срокът за подаване на оферти е до 11.03.2015 г. 17.00 ч. в деловодството на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, бул. „Ситняково“ № 23, ет.3, офис 317.

Документацията за участие е безплатна, достъп е предоставен по реда на ЗОП в линка по-долу.

Лице за контакт: Дичко Диков.

*****

С Решение № 2/11.02.2015г. бе променено Решение № 1/11.02.2015г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти на Република България за 2015г. по обособени позиции“ на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП поради явна фактическа грешка в раздел Деловодна информация. Промяната не засяга документацията за участие, обявлението или критериите за подбор, както и срока за подване на оферти.

Текстът на решението за промяна е публикуван в интернет страницата на АОП .

***

На 12.03.2015г. се проведе заседание на Комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществената поръчка. Протокол от заседанието на Комисията е публикуван тук.

*****

С Решение № 3/13.03.2015 г. и с Решение № 4/13.03.2015г. бе определен изпълнител на обществена поръчка с предмет : Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за  2015 г. по обособени позиции”,

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 1 : „Пробонабиране и лабораторни анализи на водни проби за осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на собствен мониторинг по разрешителни за заустване“

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 2 : Технологичен контрол на ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница“.

Текстът на решенията е публикуван в линкове Решение и Обявление.