Код: З-306/03.06.2015 г.

 

Във връзка с проведена процедура по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: „Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник „Пробойница“, Шахта „Смоляновци“ и Рудник „Бялата вода“, приключила без подадена нито една оферта, „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на договор със същия предмет.

Прогнозната стойност на поръчката, техническите изисквания и документацията за участие остават непроменени.

Срокът за представяне на оферти е 11.06.2015 г. до 17.00ч.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 22/12/2017 14:33
2 doc Документация 03/06/2015 14:34