Код: З-607/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на: Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, задвижване тип „4х4”, за нуждите „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД", съгласно Техническа спецификация и документация за участие.

Оферти се събират в срок до 07.10.2015 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството. Критерий за оценка на офертите: най-ниска предложена цена.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП и е валидна до срока на събиране на оферти. Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглена свободно.

Откритото заседание на Комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедурата ще се проведе на 08.10.2015 г. от 11.00 часа в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП на отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Публична покана 28/09/2015 11:04
2 pdf Протокол от 08.10.2015 08/10/2015 11:06
3 pdf Договор №48 от 13.10.2015 г. 08/10/2015 11:08
4 doc Договор за извършени плащания 13/10/2015 11:10