При определяне на основните цели са заложени онези приоритетни дейности, които да гарантират опазване здравето на работещите и населението, намаляване екологичния риск, недопускане на екологични замърсявания, свързани с цялостното приключване на ликвидационните и рекултивационни дейности на обектите по Приложение № 1 на ПМС 74/1998 г. и готовност на част от включените в него обекти да бъдат извадени, предвид достигнатите при тях норми на екологично равновесие.

 

Ето защо основните приоритети са:

  • На обекти, на които е установено трайно изтичане на руднични води с високо съдържание на радионуклиди над пределно допустимите съгласно Наредба № 1 от 1999 г. за норми за целите на радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България, следва да се изграждат пречиствателни съоръжения;
  • Посредством технологията на пречистване на руднични води замърсени с естествени радионуклиди, ползвана и понастоящем в обектите на дружеството – чрез сорбция на радионуклидите с използване на йонообменни смоли и регенерация на последните за повторна употреба в ЛРОЙС, се гарантира качество на пречистване на рудничните води при минимално ниво на експлоатационни разходи;
  • Възстановяване на екологичния статус на засегнатите от уранодобива територии;
  • Осигуряване регулярно депониране на утайките с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които представляват остатъчен продукт от пречистването на рудничните води в обектите от прекратения уранодобив;
  • Оценка на радиационния риск на всички обекти по Приложение № 1- чрез нея се аргументира необходимостта от извършване на последващи дейности върху засегнатите терени, в това число – необходимост от дейности по техническа ликвидация, техническа и биологична рекултивация, мониторинг на води, радиационен мониторинг, оценка на дозовото натоварване на населението, изграждане на пречиствателни съоръжения.
  • При регенерацията на йонообменните смоли, необходими за пречистването на замърсените с радионуклиди руднични води, се получава „краен продукт”– химическо съединение амониев уранил трикарбонат (АУТК), който е с високо съдържание на уран и се използва в ядрената енергетика за производство на триуранов осмоокис U3O8.

Карта с обекти от бившия уранодобив с установени запаси от уран в тона