Код: Р-1/16.02.2017

"Екоинженеринг- РМ" ЕООД обявява публично състезание за изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по 9 обособени позиции.

На основание чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, Възложителят ще възложи обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 по реда, предвиден за индивидуалната им стойност. 

Участниците могат да представят оферти за изпълнението на останалите обособени позиции по реда, предвиден в документацията за участие и обявлението.

Срок за представяне на офертите – 10.03.2017 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя, гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 13.03.2017 г., 11.00 ч. в гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

*************************************

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с настоящото Комисията уведомява участниците в процедурата, че на 03.04.2017г. от 11.00 ч. в  гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317  в публично заседание ще бъдат отворени ценовите предложения. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, 


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 16/02/2017 18:14
2 pdf Обявление 16/02/2017 18:14
3 doc Документация 16/02/2017 18:14
4 pdf Технически спецификации 16/02/2017 18:30
5 pdf Методика на оценка 16/02/2017 18:30
6 pdf Разяснения 28/02/2017 18:30
7 pdf Разяснения от 08.03.2017 г. 08/03/2017 18:30
8 pdf Протокол №1 от 13.03.2017 г. 13/03/2017 18:30
9 pdf Протокол №2 от 27.03.2017 г. 27/03/2017 18:29
10 pdf Протокол №3 от 03.04.2017 г. 03/04/2017 18:29
11 pdf Утвърден протокол по чл. 181, ал. 4 05/04/2017 18:29
12 pdf Решение №4 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
13 pdf Решение №5 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
14 pdf Решение №6 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
15 pdf Решение №7 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
16 pdf Решение №8 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
17 pdf Решение №9 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
18 pdf Решение №10 от 05.04.2017 г. 05/04/2017 18:29
19 pdf Договор об. позиция 3 12/05/2017 18:29
20 pdf Техническо предложение об. позиция 3 12/05/2017 18:29
21 pdf Ценово предложение об. позиция 3 12/05/2017 18:29
22 pdf Договор об. позиция 4 12/05/2017 18:29
23 pdf Техническо предложение об. позиция 4 12/05/2017 18:29
24 pdf Ценово предложение об. позиция 4 12/05/2017 18:29
25 pdf Договор об. позиция 5 12/05/2017 18:29
26 pdf Техническо предложение об. позиция 5 12/05/2017 18:29
27 pdf Ценово предложение об. позиция 5 12/05/2017 18:29
28 pdf Договор об. позиция 6 12/05/2017 18:29
29 pdf Техническо предложение об. позиция 6-1 12/05/2017 18:29
30 pdf Техническо предложение об. позиция 6-2 12/05/2017 18:29
31 pdf Ценово предложение об. позиция 6 12/05/2017 18:29
32 pdf Договор об. позиция 7 12/05/2017 18:29
33 pdf Техническо предложение об. позиция 7 12/05/2017 18:29
34 pdf Ценово предложение об. позиция 7 12/05/2017 18:29
35 pdf Договор об. позиция 8 12/05/2017 18:29
36 pdf Техническо предложение об. позиция 8 12/05/2017 18:29
37 pdf Ценово предложение об. позиция 8 12/05/2017 18:29
38 pdf Договор об. позиция 9 12/05/2017 18:29
39 pdf Техническо предложение об. позиция 9 12/05/2017 18:29
40 pdf Ценово предложение об. позиция 9 12/05/2017 18:29