Код: З-190/26.03.2015

 

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД отправя покана за участие в процедура за възлагане на услуга чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на услугата, при следните условия:

Предмет на услугата: „ Извършване на геодезични и пиезометрични измервания на Хвостохранилище „Бухово” и Хвостохранилище „Елешница“.

Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий „най-ниска цена“ .

Срок за получаване на оферти в офиса на дружеството на „Екоинженеринг – РМ” ЕООД, гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 3, офис 317: 08.04.2015г. до 17.00ч.

Поканата и документацията за участие в поръчката ще намерите в линковете по-долу.

*******************

На 14.04.2015 г. публикуваме Протокол от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на услуга по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на геодезични и пиезометрични измервания на Хвостохранилище „Бухово“ и Хвостохранилище „Eлешница“.

Протоколът е в линка Решение.

 


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 26/03/2015 14:07
2 pdf Обявление 26/03/2015 14:09
3 pdf Документация 26/03/2015 14:11