Код: З-044/12.04.2016 г.

"Екоинженеринг-РМ" обявява процедура по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“.

Срокът за подаване на оферти е до 21.04.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Отварянето на офертите ще се състои в публично заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 22.04.2016г. от 11:00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ ЕООД.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 12 април, 2016
2 pdf Публична покана 12 април, 2016
3 pdf Приложение 1 - Утвърдено от Министъра на икономиката Задание 12 април, 2016
4 pdf Разяснения от 13.04.2016 г. 13 април, 2016
5 pdf Разяснения от 14.04.2016 г. 14 април, 2016
6 pdf Протокол №1 от 22.04.2016 г. 22 април, 2016
7 pdf Протокол №2 от 26.04.2016 г. 26 април, 2016
8 pdf Договор 030-2016 30 юни, 2016
9 pdf Ценово предложение 3 юни, 2016