Код: З-031/21.03.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура по реда на Глава 8 "А" от ЗОП с предмет:

"Изготвяне на задание за работен проект и работен проект за затваряне на отворени минни изработки в районите на участък „Искра“, обект „Бабешка река“, рудник „Дружба 1 и 2“, обект „Мелник“, обект „Сугарево“ и участък „Сенокос“, като изпълнението е съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, в сроковете, предложени от избрания Изпълнител съгласно техническото му предложение и предложената от Изпълнителя цена в ценовата оферта.

Оферти се подават в деловодството на дружеството до 30.03.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши в публично заседание на 31.03.2016 г. от 11.00 ч. по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 21/03/2016 16:32
2 pdf Публична покана 21/03/2016 16:34
3 pdf Техн. спецификация - Приложение 1 21/03/2016 16:35
4 pdf Разяснения от 24.03.2016 г. 24/03/2016 16:41
5 pdf Протокол от 31.03.2016 г. 31/03/2016 16:44
6 pdf Договор 021-2016 11/04/2016 13:59