Код: З-594/16.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" – етап в района на село Елешница".

Срокът за подаване на оферти е до 29.09.2015 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Публичната покана, документацията за участие и чертежи са публикувани тук и са свободни за изтегляне от заинтересованите лица. Лица за контакти: инж. Снежанка Перчеклийска, e-mail:snejanka_sp@abv.bg; адв. Ива Ботева, e-mail:iboteva@ecoengineering-rm.bg;

и инж. Славчe Ръсина, e-mail: srasina@ecoengineering-rm.bg.

*****

На 02.10.2015 г. от 11.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД ще се състои открито заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП за отваряне на офертите, подадени за участие в процедурата. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 16 септември, 2015
2 pdf Геодезическо заснемане 16 септември, 2015
3 pdf Публична покана 16 септември, 2015
4 pdf Протокол №1/2.10.2015 г. 2 октомври, 2015
5 pdf Протокол №2/9.10.2015 г. 9 октомври, 2015
6 pdf Договор #49 от 19.10.2015 г. 19 октомври, 2015
7 doc Информация за извършените плащания 19 октомври, 2015