Код: З-517/21.11.2014

ВАЖНО!

До участниците в процедура по възлагане на договор с предмет: „Профилактика на електросъоръженията и ЛПС за обектите към „Екоинженеринг – РМ” ЕООД”„Профилактика на електросъоръженията и ЛПС за обектите към „Екоинженеринг – РМ” ЕООД” .

На проведеното на 28.11.2014 г. заседание комисията по разглеждане и оценка на офертите определи за спечелил участник „АВЕС – Г“ ЕООД.

Протоколът от заседанието ще намерите в линка /Oбявление на страница Профил на купувача, раздел Покани в текста на поканата за процедурата.