„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД обявява процедура чрез пряко договаряне за осигуряване на охрана, защита и контролно-пропусквателни дейности в обект обект „Елешница“, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

 

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950453&newver

 

Код: Р-12/13.07.2017

 

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции“, Обособена позиция № 1: Щолна № 1 в обект „Сугарево“, с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград; Обособена позиция № 2: Щолна № 2 в обект „Бабешка река”, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград.

 

***********

 

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията ще отвори ценовите предложения в публично заседание на 25.08.2017 г. от 14.00 ч. на адреса на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД в гр. София, бул. „Ситняково“ № 23, офис 317.


Код: Р-1/16.02.2017

"Екоинженеринг- РМ" ЕООД обявява публично състезание за изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по 9 обособени позиции.

На основание чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, Възложителят ще възложи обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 по реда, предвиден за индивидуалната им стойност. 

Участниците могат да представят оферти за изпълнението на останалите обособени позиции по реда, предвиден в документацията за участие и обявлението.

Срок за представяне на офертите – 10.03.2017 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя, гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 13.03.2017 г., 11.00 ч. в гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

*************************************

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с настоящото Комисията уведомява участниците в процедурата, че на 03.04.2017г. от 11.00 ч. в  гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317  в публично заседание ще бъдат отворени ценовите предложения. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, 


Код: Р-02/16.03.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: "Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от "Манастирско дере", обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово". Документацията за участие, техническа спецификация, работен проект, решение и обявление са публикувани тук.

Срокът за подаване на оферти е до 13.04.2016 г. 17:00ч. в деловодството на дружеството.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 14.04.2016 г. от 11.00ч., на адрес: София, бул. "Ситняково" № 23, ет.3 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


Код: Р-8/23.12.2015 г.

С Решение № 8/23.12.2015 г. на Управителите на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД на основание чл. 16, ал. 1 , чл. 14, ал.1, т.2  и чл. 45в., ал. 2, т.2, буква б) от Закона за обществените поръчки е отрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ В ЗАКРИТИТЕ УРАНОДОБИВНИ ОБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г. – 2019 г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

Срокът за представяне на оферти е до 01.02.2016 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя: гр. София 1505, бул. Ситняково № 23, ет.3, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени от Комисия, назначена със заповед на Възложителя на 02.02.2016 г., 11.00 ч. на горепосочения адрес, в публично заседание при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация: Дичко Диков, тел. 0885932879.


Код: Р-7/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.11 с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД".

Решението за откриване е публикувано тук.


Код: Р-5/24.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива с Решение № 5 /24.09.2015 г. процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на отводнителния канал № 1 към лагуната за утайки в ПИ 018081 "Хвостохранилище” с.Елешница, Община Разлог".

Договарянето ще се проведе на 25.09.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на дружеството. Решението за откриване на процедурата и поканата са публикувани в линковете по-долу.


 

Код: Р-01/11.02.2015

 

„Екоинженеринг- РМ“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: “Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за 2015 г. по обособени позиции”. Срокът за подаване на оферти е до 11.03.2015 г. 17.00 ч. в деловодството на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, бул. „Ситняково“ № 23, ет.3, офис 317.

Документацията за участие е безплатна, достъп е предоставен по реда на ЗОП в линка по-долу.

Лице за контакт: Дичко Диков.

*****

С Решение № 2/11.02.2015г. бе променено Решение № 1/11.02.2015г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти на Република България за 2015г. по обособени позиции“ на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП поради явна фактическа грешка в раздел Деловодна информация. Промяната не засяга документацията за участие, обявлението или критериите за подбор, както и срока за подване на оферти.

Текстът на решението за промяна е публикуван в интернет страницата на АОП .

***

На 12.03.2015г. се проведе заседание на Комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществената поръчка. Протокол от заседанието на Комисията е публикуван тук.

*****

С Решение № 3/13.03.2015 г. и с Решение № 4/13.03.2015г. бе определен изпълнител на обществена поръчка с предмет : Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за  2015 г. по обособени позиции”,

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 1 : „Пробонабиране и лабораторни анализи на водни проби за осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на собствен мониторинг по разрешителни за заустване“

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 2 : Технологичен контрол на ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница“.

Текстът на решенията е публикуван в линкове Решение и Обявление.


 


Детайли >>