„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните предприятия, с едноличен собственик на капитала – „Държавна Консолидационна Компания” ЕАД, чиито акции са сто процента собственост на държавата. Дружество “Екоинженеринг-РМ“ ЕООД е създадено по силата на Постановление № 74 на Министерски съвет от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (ПМС № 74/1998) с цел да осъществява от името на държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони съгласно Приложение № 1 на ПМС № 74/1998 г.

            Уранодобивът в България е прекратен по силата на ПМС № 163/1992 г. и близо тридесет години по-късно основните цели на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД са свързани с ограничаване на вредното въздействие и намаляване на здравно-екологичния риск върху населението и засегнатите от уранодобивната промишленост райони. Съгласно Приложение № 1 към ПМС № 74/1998 г. са определени 78 обекта, в които се е развивал уранодобив по класически подземен, открит и по геотехнологични методи на добив на територията на страната, като на дружеството е възложено изпълнение на мероприятия и предприемане на мерки за ликвидиране на последствията.

След приключване на задачите по техническа ликвидация, техническа и биологична рекултивация на обектите по Приложение № 1, е необходимо извършване на  мониторинг, който има за цел:

  • Проследяване за продължителен период от време динамиката и тенденциите в поведението на установените радионуклиди в районите на закритите уранодобивни обекти.
  • Предоставяне на информация на компетентните държавни органи за оценка на дозовото натоварване на населението и представителни лица от него.
  • Предоставяне на информация на компетентните държавни органи за състоянието на околната среда в районите на закритите уранодобивни обекти, както и информация на обществеността, относно отсъствието на здравно-екологичен риск за населението.
  • Мониторинг на мониторинговите пунктове и сондажи на обектите от закрития уранодобив и на водите, пречиствани от трите инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) „Искра“, „Чора“ и „Бялата вода“ и от ПСОВ – Елешница. Основна цел на мониторинга е регулярно следене и регистриране динамиката на замърсяване на околната среда в зоните и районите, свързан с ликвидационните дейности в урановата промишленост, изразяващо се в оценка на замърсяването на водите от ликвидираните и рекултивирани обекти с радионуклиди, тежки метали и химически съединения.
  • Непрекъсваеми процеси по пречистване на замърсени с уран руднични води посредством Инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) на обекти „Чора” , „Искра” и „Бялата вода”, както и пречистване на дрениралите води от хвостохранилище „Елешница“ посредством изградената ПСОВ.
  • Регенерацията на набогатените с уран йонообменни смоли от пречиствателните инсталации се извършва в израдената към обект „Елешница” Линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС). Дружеството притежава лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели за работата на ЛРОЙС, както и лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадени от Агенцията за ядрено регулиране.
  • Дружеството е собственик на рекултивираното хвостохранилище „Елешница“ и го наблюдава и поддържа.
  • Дружеството е оператор на хидротехническо съоръжение, поддържано в предликвидационно състояние – обект „Хвостохранилище „Бухово”, чието техническо състояние се следи чрез възлаганите ежегодно геодезични и пиезометрични измервания
  • Дейностите по техническа ликвидация, техническа и биологична рекултивация и др. се възлагат за изпълнение от “Екоинженеринг-РМ“ ЕООД на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки на базата на утвърдени от министъра на икономиката и индустрията годишни програми и работни проекти.