Код: О-2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2017 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2016 г. е в размер на 5858 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: " Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител, тел. 02/975 3116.