Код:

Одит "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2015 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2014 г. е в размер на 4707 хил. лв.

Офертите се представят в запечатан плик в срок до 26.10.2015 г., 17.00 часа на адрес:

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 – деловодство и следва да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Офертите с оценяват по критерий – най-ниска предложена цена.

За допълнителна информация: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 16.