Код: О-29.09.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2016 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2015 г. е в размер на 4707 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан плик в срок до 13.10.2016 г. на адрес: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Пламена Димитрова, главен счетоводител, тел. 02/975 31 16.

Обявата е публикувана във в-к Монитор на 29.09.2016 г.