Избор на одитор

 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит

от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2014 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2013 г. е в размер на 5380 хил. лв.

Офертите следва да се представят в запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикуване (до 11.08.2014 г., 17.00 ч.) на адрес:

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД гр. София- 1505, бул. „Ситняково“ № 23, етаж 2, офис 203 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 18.

Съгласно указания на МИЕ, обявата е публикувана и в централен ежедневник – в-к „Новинар“ от днес, 31.07.2014 г., 18 стр.