Код: Р-03/17.03.2016

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от управителите Красимир Витанов и Луко Маринов, на основание чл.141 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г., и събразно Решение № 3/17.03.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на МПС – Фиат Дукато, собственост на дружеството, при следните условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: 5426 (пет хиляди четиристотин двадесет и шест) лева. Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.

2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.

3.Начин на плащане на цената:

Плащането се извършва в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 05.04.2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23.

5. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи на хартиен носител от 21.03.2016 до 04.04.2016 г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева, платени по банков път: BG93UNCR70001522233946, УниКредит Булбанк. Достъп до документацията е предоставен на интернет страницата на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg, Раздел Новини.

6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 5 % от началната тръжна цена и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

7. Условия за оглед на обектите: Оглед може да се извърши от желаещите кандидати, от 9,00 до 15,00 часа от 21.03.2016 г. до 04.04.2016 г. в присъствието на представител на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, гр. София и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317 – деловодство до 17.00 часа на 04.04.2016 г.

9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 22.04.2016г., 03.05.2016г., 10.05.2016 г., 17.05.2016 г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия.

Краен срок за приемане на заявления за участие: до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

10. Лице за контакт: Радка Борисова, телефон за връзка с дружеството: 02/9753117.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение №3 от 17.03.2016 г. 17/03/2016 16:13
2 doc Тръжна документация 17/03/2016 16:15
3 pdf Оценка от лицензиран оценител 17/03/2016 16:16