"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2017 г. е в размер на 5848 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикация на адрес: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат: 1. Обща цена на одита; 2. Брой работни часове за проверка и заверка; 3. Брой работни часове за текущи консултации. Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 16.

На основание решения на Министъра на икономиката в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, отразени в Протокол № РД-21-49/26.07.2018 г., със Заповед № Зп-088/01.08.2018 г. на Управителя на дружеството се прекратява процедурата за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Заповед прекратяване одит 01/08/2018 12:13