Код: ФУ

ПОКАНА

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

                На основание чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – гр. София отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване за срок от две години.

     Критерий за оценка: икономически най-изгодната оферта. Определя се въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени.

I. Неколичествени показатели /Нп/ – относителна тежест на показателя в крайната оценка – 40 на сто:

1. Наличие на офис в гр. София, находящ се на пешеходно разстояние (не повече от 500 м) от централния офис на дружеството – гр.София, бул. Ситняково № 23.Максимален брой точки по този показател – 20 т. за предложенията, отговарящи на условието, 10 т. за тези, които имат офис на не повече от 1 км, 0 т. на тези, които не отговарят на горните две условия.

2. Наличие на банкомати в населени места, на територията на които или в близост до които са разположени обекти на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД: 1) гр. София; 2) гр. Нови Искър; 3) гр. Бухово; 4) гр. Костенец; 5) с. Елешница, община Разлог. Максимален брой точки по този показател – 20 т. Оценяване – по 4 т. за наличие на банкомат/и във всяко от изброените населени места, по 2 т. – за наличие на банкомати на максимум 5 км от обект на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД.

II. Количествени показатели /Кп/ – относителна тежест на показателя в крайната оценка – 60 на сто:

  1. Месечна такса за обслужване на разплащателна и картова сметка: – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;
  2. Максимален размер на теглена сума в лева от разплащателните сметки без такса – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

3. Такса операции за вътрешнобанкови преводи в лева – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

4. Такса операции за междубанкови преводи в лева – максимален брой -10 т., минимален брой –  1 т., стъпка за оценяване: -1 т.;

5. Масови плащания и такси – максимален брой точки – 5 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

6. Такса за откриване на сметка – максимален брой точки – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.

7. Разплащания чрез системата RINGS – максимален брой точки – 5 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.

III. Комплексна оценка на участниците – представя се като сума от оценката по неколичествените показатели /Нп/ и количествените показатели / Кп/. Максимален възможен брой точки – 100 т.

Участникът, събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място и сключва договор за предоставяне на финансови услуги за обслужване на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.

IV. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 18.01.2017г. на адрес: гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 2, офис 317 – "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство. Върху плика с офертите се поставя надпис: ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, името на участника, адрес, телефон, електронна поща, лице за контакти. Върху плика се поставя входящ номер с дата и час на постъпване на офертите в деловодството. Оферти след изтичане на горепосоченият срок не се приемат, а се връщат на приносителя.

V. Отваряне на офертите: При получаване на поне пет оферти по реда на т.4.2. от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  Комисия, назначена от Възложителя, ще отвори, разгледа и оцени офертите на 19.01.2017 г. от 10 часа. Заседанията на комисията са публични. Ако постъпилите оферти са по-малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите пет работни дни от датата на обявяването. На следващият ден след изтичане на крайния срок от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техният брой.

VI. Правила за концентрация: „EКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД не попада в приложното поле на правилата за концентрация.

VII. Допълнителна информация: Поканата е публикувана по реда на т.4.3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  на интернет страницата на принципала – Министерство на икономиката – www.mi.government.bg, в-к Монитор и на интернет страницата на дружество "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – www.ecoengineering-rm.bg.

Лице за контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 17.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Протокол от работата на комисията 04/01/2017 17:57