Код: P6/21.07.2014

 

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД обявява открита процедура за възлагане на договор за обществена поръчка с предмет: „Неотложни аварийно – възстановителни работи на стената на хвостохранилище към ПХП „Металург“ гр. Бухово”.

Документацията за участие е безплатна и е публикувана в линка по-долу. Решение № 6 от 21.07.2014 г. и обявлението за откриване на процедурата са публикувани в Регистъра на АОП.

С оглед възможността за получаване на разяснения, в срок до 11.08.2014 г. заинтересованите лица могат да заявят лице за контакт, адрес, факс, електронна поща. Разясненията се публикуват и на интернет страницата на дружеството.

На 05.08.2014 г. и на 08.08.2014 г. заинтересованите лица могат да извършат оглед на площадката при условията, посочени в документацията за участие.

Оферти се приемат до 18.08.2014 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството.

****

Дата: 11 август, 2014

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение от заинтересовано лице, в срока по чл. 29, ал. 4 от ЗОП публикуваме отговори на въпросите в .pdf формат в линка „Документация“ по-долу.

****

Дата: 14 август, 2014

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило искане за разяснение от заинтересовано лице, в срока по чл. 29, ал. 4 от ЗОП публикуваме отговори на въпросите в .pdf формат в линка „Документация“ по-долу.

****

Дата: 26 август, 2014

 

Уважаеми дами и господа,

във връзка с горепосочената процедура публикуваме протокол от работата на комисия, която на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП определя срок от 5 работни дни от получването му от участниците за отстраняване на несъответствията в подадените от тях оферти, в линка „Документация“ по-долу.

****

Дата: 09 септември, 2014

 

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви каним да присъствате на отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилище към ПХП „Металург“ гр. Бухово“.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 12 септември 2014 г. от 10.00 часа в офиса на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, бул. „Ситняково“ № 23.
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

****

Дата: 18 септември, 2014

 

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви каним да присъствате на отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилище към ПХП „Металург“ гр. Бухово“.

Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 12 септември 2014 г. от 10.00 часа в офиса на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, бул. „Ситняково“ № 23.
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Приложени документи

# Файл Дата
1 pdf Решение 21.07.2014 8:33
2 pdf Обявление 21.07.2014 8:34
3 zip Документация 21.07.2014 8:35
4 pdf Отговор#1 11.08.2014 11:20
5 pdf Отговор#2 14.08.2014 11:25
6 pdf Отговор#3 14.08.2014 11:32
7 pdf Отговор#4 14.08.2014 11:36
8 pdf Протокол 26.08.2014 11:40
9 pdf Решение за обявяване на класиране 18.09.2014 11:48