Решение за обявяване на процедурата.

 

 

 

„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД обявява процедура чрез пряко договаряне за осигуряване на охрана, защита и контролно-пропусквателни дейности в обект обект „Елешница“, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“

 

Линк към АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=950453&newver

 

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД публикува обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 и сл. за строителство с предмет: "Текущ ремонт на битова сграда, обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог".

За повече информация моля прегледайте документите във връзките по-долу.


"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2018 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2017 г. е в размер на 5848 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикация на адрес: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат: 1. Обща цена на одита; 2. Брой работни часове за проверка и заверка; 3. Брой работни часове за текущи консултации. Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 16.

На основание решения на Министъра на икономиката в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, отразени в Протокол № РД-21-49/26.07.2018 г., със Заповед № Зп-088/01.08.2018 г. на Управителя на дружеството се прекратява процедурата за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за отчетната 2018 година.


"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции". Срок за подаване на оферти – до 16.07.2018 г., 17.00 ч.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подаване на оферти се удължава до 20.07.2018 г., 17.00 ч.


"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Текущ ремонт на отворени минни изработки по обособени позиции".

Документацията за поръчката може да изтеглите от линковете по-долу.

Разяснения по въпроси от 19.06.2018 г., публикувани на 20.06.2018 г.

Разяснения по въпроси от 20.06.2018 г., публикувани на 21.06.2018 г.

На основание чл. 193 от ЗОП и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП се прекратява процедура за възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез обява за събиране на оферти по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции", по Обособена позиция № 1: Обект „ Участък „Сборище“, община Твърдица“, по Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен“, община Сливен“, по Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта»), Столична община,, район Кремиковци».

Мотивите за прекратяването са посочени в приложената Заповед № 066/28.06.2018 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за представяне на оферти по Обособена позиция № 4: Обект "Участък "Кара Тепе", община Велинград, област Пазарджик" и по Обособена позиция № 5: Обект "Участък "Изгрев", община Доспат, област Смолян" до 04.07.2018 г., 17.00 ч.


Вътрешни правила, процедури и образци по ЗДОИ

Код: ЗДОИ-1


Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране
се извършва в деловодството на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД,
гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 23, офис 317.
Заявленията се подават устно, на хартиен носител или по електронен път,
на електронна поща: office@ecoengineering-rm.bg.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация
са съгласно ЗДОИ.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи,
съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите
за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация.


„Екоинженеринг-РМ” ЕООД е дружество със сто процента държавно участие в капитала, с принципал – Министъра на икономиката. Дружеството е създадено по силата на Постановление № 74 на Министерски съвет от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (ПМС № 74/1998) с цел да осъществява от името на държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.


 

Детайли >>

Код: ОП-032/29.09.2017г.

Екоинженеринг-РМ ЕООД открива процедура по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на пътя (изкърпване) от края на регулацията на с. Елешница до обект „Елешница“, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница, община Разлог, област Благоевград – Етап 2-изкърпване на участък от КМ.0+000 до КМ.2+100“

Код: ОП-030/27.09.2017г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Доставка на екстрагенти за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог".

Срокът за подаване на оферти е до 06.10.2017г., 17.00 ч.

Обявата за поръчката, информацията до АОП, образци на документи и проект на договор са публикувани в линковете по-долу. 

******

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД информира заинтересованите лица, че удължава срока за приемане на оферти до 13.10.2017г., 17.00 ч. Информацията е публикувана в сайта на АОП и в профила на купувача.


Код: О-2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2017 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2016 г. е в размер на 5858 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан непрозрачен плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: " Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес. За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител, тел. 02/975 3116.

Код: Р-12/13.07.2017

 

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции“, Обособена позиция № 1: Щолна № 1 в обект „Сугарево“, с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград; Обособена позиция № 2: Щолна № 2 в обект „Бабешка река”, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград.

 

***********

 

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията ще отвори ценовите предложения в публично заседание на 25.08.2017 г. от 14.00 ч. на адреса на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД в гр. София, бул. „Ситняково“ № 23, офис 317.


Банкова сметка за гаранции

Код: BG

 

Банкова сметка на  дружество „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД
за гаранции за участие и за изпълнение по смисъла на ЗОП:

IBAN: BG30BUIB98881046183902
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД

 

Код: З-16/09.03.2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект: "Реконструкция на хвостохранилище Бухово – II етап". 

Документацията за поръчката, обявата, методиката за оценка и информацията за обявата са достъпни от линковете по-долу.

Срокът за подаване на оферти е до 16.03.2017г. 17.00ч. в деловодството на дружеството. Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 17.03.2017г.


Код: Р-1/16.02.2017

"Екоинженеринг- РМ" ЕООД обявява публично състезание за изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по 9 обособени позиции.

На основание чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, Възложителят ще възложи обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 по реда, предвиден за индивидуалната им стойност. 

Участниците могат да представят оферти за изпълнението на останалите обособени позиции по реда, предвиден в документацията за участие и обявлението.

Срок за представяне на офертите – 10.03.2017 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя, гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 13.03.2017 г., 11.00 ч. в гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317.

*************************************

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с настоящото Комисията уведомява участниците в процедурата, че на 03.04.2017г. от 11.00 ч. в  гр. София, бул. Ситняково 23, офис 317  в публично заседание ще бъдат отворени ценовите предложения. На заседанието могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, 


Код: ФУ

ПОКАНА

за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги

на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД

                На основание чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – гр. София отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за предоставяне на финансови услуги с оглед сключването на договор за банково обслужване за срок от две години.

     Критерий за оценка: икономически най-изгодната оферта. Определя се въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени.

I. Неколичествени показатели /Нп/ – относителна тежест на показателя в крайната оценка – 40 на сто:

1. Наличие на офис в гр. София, находящ се на пешеходно разстояние (не повече от 500 м) от централния офис на дружеството – гр.София, бул. Ситняково № 23.Максимален брой точки по този показател – 20 т. за предложенията, отговарящи на условието, 10 т. за тези, които имат офис на не повече от 1 км, 0 т. на тези, които не отговарят на горните две условия.

2. Наличие на банкомати в населени места, на територията на които или в близост до които са разположени обекти на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД: 1) гр. София; 2) гр. Нови Искър; 3) гр. Бухово; 4) гр. Костенец; 5) с. Елешница, община Разлог. Максимален брой точки по този показател – 20 т. Оценяване – по 4 т. за наличие на банкомат/и във всяко от изброените населени места, по 2 т. – за наличие на банкомати на максимум 5 км от обект на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД.

II. Количествени показатели /Кп/ – относителна тежест на показателя в крайната оценка – 60 на сто:

  1. Месечна такса за обслужване на разплащателна и картова сметка: – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;
  2. Максимален размер на теглена сума в лева от разплащателните сметки без такса – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

3. Такса операции за вътрешнобанкови преводи в лева – максимален брой – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

4. Такса операции за междубанкови преводи в лева – максимален брой -10 т., минимален брой –  1 т., стъпка за оценяване: -1 т.;

5. Масови плащания и такси – максимален брой точки – 5 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.;

6. Такса за откриване на сметка – максимален брой точки – 10 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.

7. Разплащания чрез системата RINGS – максимален брой точки – 5 т., минимален брой – 1т., стъпка за оценяване: -1 т.

III. Комплексна оценка на участниците – представя се като сума от оценката по неколичествените показатели /Нп/ и количествените показатели / Кп/. Максимален възможен брой точки – 100 т.

Участникът, събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място и сключва договор за предоставяне на финансови услуги за обслужване на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД.

IV. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 18.01.2017г. на адрес: гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 2, офис 317 – "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство. Върху плика с офертите се поставя надпис: ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, името на участника, адрес, телефон, електронна поща, лице за контакти. Върху плика се поставя входящ номер с дата и час на постъпване на офертите в деловодството. Оферти след изтичане на горепосоченият срок не се приемат, а се връщат на приносителя.

V. Отваряне на офертите: При получаване на поне пет оферти по реда на т.4.2. от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  Комисия, назначена от Възложителя, ще отвори, разгледа и оцени офертите на 19.01.2017 г. от 10 часа. Заседанията на комисията са публични. Ако постъпилите оферти са по-малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на офертите пет работни дни от датата на обявяването. На следващият ден след изтичане на крайния срок от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техният брой.

VI. Правила за концентрация: „EКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД не попада в приложното поле на правилата за концентрация.

VII. Допълнителна информация: Поканата е публикувана по реда на т.4.3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции  на интернет страницата на принципала – Министерство на икономиката – www.mi.government.bg, в-к Монитор и на интернет страницата на дружество "Екоинженеринг-РМ" ЕООД – www.ecoengineering-rm.bg.

Лице за контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 17.


Код: З-112/02.11.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: "Доставка, пуско-наладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“.

Оборудването следва да отговаря изцяло на изискванията на Техническите спецификации.

Обявата, Информацията за публикуваната в профила на купувача обява до АОП, Техническите спецификации, образци и проект на договор може да изтеглите от линковете по-долу.

Срок за подаване на оферти: 09.11.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

************************************************************************************

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "Екоинженеринг-РМ" ЕООД удължава срока за приемане на оферти за поръчка с предмет:

"Доставка, пуско-наладъчни дейности и гаранционно обслужване на автоматичен самопочистващ се филтър за вода в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София“.

Срокът за подаване на оферти е до 14.11.2016 г., 17:00 часа. 

Информацията за удължаване на първоначалния срок за оферти е публикувана в АОП и в профила на купувача.


Код: О-29.09.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2016 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2015 г. е в размер на 4707 хил. лв. Офертите да се представят в запечатан плик в срок до 13.10.2016 г. на адрес: "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Пламена Димитрова, главен счетоводител, тел. 02/975 31 16.

Обявата е публикувана във в-к Монитор на 29.09.2016 г. 

Код: З-68/23.06.2016 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 чрез събиране на оферти с обява.

Предметът на поръчката е: "Ремонтно-възстановителни работи на обект: ЕТД Балкан ООД. Техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки. Подобекти: Щолна 3/ Участък "Пробойница"; Щолна 3а/ Участък "Пробойница"; Щолна 4/ Участък "Пробойница"; Щолна 5 /Участък "Хижата"; Щолна 6/Участък "Еленов дол".

Срокът за получаване на оферти е удължен до 14.07.2016 г., 17.00 ч. с Информация за удължаване срока за получаване на оферти с изх. № 354/11.07.2016 г. , публикувана в АОП на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Офертите ще се отворят на 15.07.2016 г., 14.00 ч. в офиса на дружеството в гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, в публично заседание по реда на чл. 97 от ППЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците. 


Код: З-044/12.04.2016 г.

"Екоинженеринг-РМ" обявява процедура по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“.

Срокът за подаване на оферти е до 21.04.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Отварянето на офертите ще се състои в публично заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 22.04.2016г. от 11:00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ ЕООД.


Код: Р-04/11.04.2016 г.

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от управителите Красимир Витанов и Луко Маринов,  на основание чл.141 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г., и събразно Решение № 4/11.04.2016г.  обявява търг с  тайно наддаване за продажба на  движими вещи – радиологична апаратура, собственост на дружеството,  при следните условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: 8480 (осем хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС. Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.

2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.

3.Начин на плащане на цената: Плащането се извършва в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 03.05.2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23.

5. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи на хартиен носител от 13.04.2016 до 28.04.2016 г.  в деловодството на дружеството, на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на  50 (петдесет) лева, платени по банков път:  BG93UNCR70001522233946, УниКредит Булбанк. Достъп до документацията е предоставен на интернет страницата на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg, Раздел Новини.

6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 5 % от началната тръжна цена и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

7. Условия за оглед на обектите: Оглед може да се извърши от желаещите кандидати, от 9,00 до 15,00 часа от 13.04.2016 до 28.04.2016 г. в присъствието на представител на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, гр. София и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат  на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317 – деловодство до 16.00   часа на 28.04.2016 г.

9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 18.05.2016г., 25.05.2016г., 01.06.2016 г., 08.06.2016 г. от 10.00 часа   на същия адрес и при същите условия. Краен срок за приемане на заявления за участие: до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

10. Лице за контакт: Радка Борисова, телефон за връзка с дружеството: 02/9753117.


Код: З-035/28.03.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" обявява процедура по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № 93, със Задание за изготвяне на Работен проект“.

Срокът за подаване на оферти е до 06.04.2016 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Отварянето на офертите ще се състои в публично заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 07.04.2016г. от 11:00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ ЕООД.


Код: З-031/21.03.2016г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура по реда на Глава 8 "А" от ЗОП с предмет:

"Изготвяне на задание за работен проект и работен проект за затваряне на отворени минни изработки в районите на участък „Искра“, обект „Бабешка река“, рудник „Дружба 1 и 2“, обект „Мелник“, обект „Сугарево“ и участък „Сенокос“, като изпълнението е съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1, в сроковете, предложени от избрания Изпълнител съгласно техническото му предложение и предложената от Изпълнителя цена в ценовата оферта.

Оферти се подават в деловодството на дружеството до 30.03.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши в публично заседание на 31.03.2016 г. от 11.00 ч. по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.


Код: Р-03/17.03.2016

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ” ЕООД, ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, представлявано от управителите Красимир Витанов и Луко Маринов, на основание чл.141 от ТЗ, във връзка с чл. 14, чл. 15, ал.2 и чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003г., и събразно Решение № 3/17.03.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на МПС – Фиат Дукато, собственост на дружеството, при следните условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: 5426 (пет хиляди четиристотин двадесет и шест) лева. Стъпката на наддаване в случаите по чл. 15е, ал. 4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната тръжна цена.

2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.

3.Начин на плащане на цената:

Плащането се извършва в български лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 05.04.2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23.

5. Ред за получаване на тръжната документация, цена и място за получаване: Тръжната документация може да се получи на хартиен носител от 21.03.2016 до 04.04.2016 г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317, срещу представен платежен документ за внесена невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева, платени по банков път: BG93UNCR70001522233946, УниКредит Булбанк. Достъп до документацията е предоставен на интернет страницата на дружеството: www.ecoengineering-rm.bg, Раздел Новини.

6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 5 % от началната тръжна цена и се внася по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството.

7. Условия за оглед на обектите: Оглед може да се извърши от желаещите кандидати, от 9,00 до 15,00 часа от 21.03.2016 г. до 04.04.2016 г. в присъствието на представител на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, гр. София и след представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за участие в търга се приемат на адрес: гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317 – деловодство до 17.00 часа на 04.04.2016 г.

9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг ще се проведе на 22.04.2016г., 03.05.2016г., 10.05.2016 г., 17.05.2016 г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия.

Краен срок за приемане на заявления за участие: до 17.00 часа на деня, предхождащ датата на търга.

10. Лице за контакт: Радка Борисова, телефон за връзка с дружеството: 02/9753117.


Код: Р-02/16.03.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: "Почистване и текущ ремонт на отбивен канал за високи води от "Манастирско дере", обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово". Документацията за участие, техническа спецификация, работен проект, решение и обявление са публикувани тук.

Срокът за подаване на оферти е до 13.04.2016 г. 17:00ч. в деловодството на дружеството.

Офертите ще бъдат отворени в публично заседание на 14.04.2016 г. от 11.00ч., на адрес: София, бул. "Ситняково" № 23, ет.3 при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.


Код: Р-8/23.12.2015 г.

С Решение № 8/23.12.2015 г. на Управителите на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД на основание чл. 16, ал. 1 , чл. 14, ал.1, т.2  и чл. 45в., ал. 2, т.2, буква б) от Закона за обществените поръчки е отрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ В ЗАКРИТИТЕ УРАНОДОБИВНИ ОБЕКТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г. – 2019 г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

Срокът за представяне на оферти е до 01.02.2016 г., 17.00 ч. в деловодството на Възложителя: гр. София 1505, бул. Ситняково № 23, ет.3, офис 317.

Офертите ще бъдат отворени от Комисия, назначена със заповед на Възложителя на 02.02.2016 г., 11.00 ч. на горепосочения адрес, в публично заседание при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация: Дичко Диков, тел. 0885932879.


Код: З-701/16.11.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "А" от ЗОП чрез публична покана с предмет:"Доставка на два броя помпи към обект "Елешница".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срокът за представяне на оферти е 25.11.2015 г., 16:00 ч.

Офертите ще се разглеждат в публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 25.11.2015 г. от 16.30 ч. в стая 318.

Лице за контакти: инж. Славче Ръсина, тел. 0885112023.


Код: З-659/21.10.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".

Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП. Срок за представяне на оферти: 30.10.2015 г., 17.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство, офис 317.

Офертите ще се отворят на публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 02.11.2015 г. от 11.00 ч. в офис 317 на дружеството.


Код:

Одит "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2015 година. Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2014 г. е в размер на 4707 хил. лв.

Офертите се представят в запечатан плик в срок до 26.10.2015 г., 17.00 часа на адрес:

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД, гр. София- 1505, бул. "Ситняково" № 23, етаж 3, офис 317 – деловодство и следва да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Офертите с оценяват по критерий – най-ниска предложена цена.

За допълнителна информация: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 16.

Код: Р-7/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1, т.11 с предмет: "Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД".

Решението за откриване е публикувано тук.


Код: З-607/28.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, чрез покупка, при еднократно заплащане на: Един брой употребяван автомобил с висока проходимост, задвижване тип „4х4”, за нуждите „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД", съгласно Техническа спецификация и документация за участие.

Оферти се събират в срок до 07.10.2015 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството. Критерий за оценка на офертите: най-ниска предложена цена.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП и е валидна до срока на събиране на оферти. Документацията за участие е безплатна и може да бъде изтеглена свободно.

Откритото заседание на Комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в процедурата ще се проведе на 08.10.2015 г. от 11.00 часа в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП на отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Код: Р-5/24.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД открива с Решение № 5 /24.09.2015 г. процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Допълнителни СМР на обект: „Реконструкция на отводнителния канал № 1 към лагуната за утайки в ПИ 018081 "Хвостохранилище” с.Елешница, Община Разлог".

Договарянето ще се проведе на 25.09.2015 г. от 14.00 ч. в офиса на дружеството. Решението за откриване на процедурата и поканата са публикувани в линковете по-долу.


Код: З-594/16.09.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: "Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" – етап в района на село Елешница".

Срокът за подаване на оферти е до 29.09.2015 г., 17:00 ч. в деловодството на дружеството.

Публичната покана, документацията за участие и чертежи са публикувани тук и са свободни за изтегляне от заинтересованите лица. Лица за контакти: инж. Снежанка Перчеклийска, e-mail:snejanka_sp@abv.bg; адв. Ива Ботева, e-mail:iboteva@ecoengineering-rm.bg;

и инж. Славчe Ръсина, e-mail: srasina@ecoengineering-rm.bg.

*****

На 02.10.2015 г. от 11.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД ще се състои открито заседание по реда на чл. 68, ал. 3 от ЗОП за отваряне на офертите, подадени за участие в процедурата. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Код: З-331/01.07.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет: "Доставка на два броя потопяеми дренажни помпи на помпена станция към обект "Хвостохранилище Бухово".

Срокът за представяне на оферти е 10.07.2015 г., 17.00 ч. в деловодството на дружеството. Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП. Документацията за участие и публичната покана може да изтеглите от линковете по-долу.


Код: З-310/12.06.2015 г.

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка по реда на глава 8  а с предмет:

"Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект:"Реконструкция на хвостохранилище Бухово – II етап".

Срокът за подаване на оферти в деловодството на Възложителя е до 17.00 ч. на 19.06.2015 г.

Документацията за участие и публичната покана са публикувани в линковете по-долу.


 

Код: З-306/03.06.2015 г.

 

Във връзка с проведена процедура по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: „Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник „Пробойница“, Шахта „Смоляновци“ и Рудник „Бялата вода“, приключила без подадена нито една оферта, „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД на основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на договор със същия предмет.

Прогнозната стойност на поръчката, техническите изисквания и документацията за участие остават непроменени.

Срокът за представяне на оферти е 11.06.2015 г. до 17.00ч.


Детайли >>

 

Код: З-234/20.04.2015

Екоинженеринг-РМ ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Изготвяне на задания и работни проекти за укрепване и затваряне на отворени минни изработки на обекти Рудник „Пробойница“, Шахта „Смоляновци“ и Рудник „Бялата вода“.

Срок за подаване на оферти: 08.05.2015 г. 17.00 ч. в деловодството – офис 317.

Публичната покана и документацията за участие са публикувани по-долу в /Обявление и /Документация.

 


Детайли >>

 

Код: З-190/26.03.2015

 

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД отправя покана за участие в процедура за възлагане на услуга чрез събиране на оферти, изготвени в отговор на настоящата покана, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на услугата, при следните условия:

Предмет на услугата: „ Извършване на геодезични и пиезометрични измервания на Хвостохранилище „Бухово” и Хвостохранилище „Елешница“.

Оценяването на предложенията ще бъде извършено по критерий „най-ниска цена“ .

Срок за получаване на оферти в офиса на дружеството на „Екоинженеринг – РМ” ЕООД, гр. София, бул. „Ситняково” № 23, ет. 3, офис 317: 08.04.2015г. до 17.00ч.

Поканата и документацията за участие в поръчката ще намерите в линковете по-долу.

*******************

На 14.04.2015 г. публикуваме Протокол от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на услуга по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на геодезични и пиезометрични измервания на Хвостохранилище „Бухово“ и Хвостохранилище „Eлешница“.

Протоколът е в линка Решение.

 


Детайли >>

 

Код: Р-01/11.02.2015

 

„Екоинженеринг- РМ“ ЕООД обявява обществена поръчка с предмет: “Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за 2015 г. по обособени позиции”. Срокът за подаване на оферти е до 11.03.2015 г. 17.00 ч. в деловодството на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД, бул. „Ситняково“ № 23, ет.3, офис 317.

Документацията за участие е безплатна, достъп е предоставен по реда на ЗОП в линка по-долу.

Лице за контакт: Дичко Диков.

*****

С Решение № 2/11.02.2015г. бе променено Решение № 1/11.02.2015г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти на Република България за 2015г. по обособени позиции“ на основание чл. 27а, ал. 3 от ЗОП поради явна фактическа грешка в раздел Деловодна информация. Промяната не засяга документацията за участие, обявлението или критериите за подбор, както и срока за подване на оферти.

Текстът на решението за промяна е публикуван в интернет страницата на АОП .

***

На 12.03.2015г. се проведе заседание на Комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществената поръчка. Протокол от заседанието на Комисията е публикуван тук.

*****

С Решение № 3/13.03.2015 г. и с Решение № 4/13.03.2015г. бе определен изпълнител на обществена поръчка с предмет : Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи в закритите уранодобивни обекти в Република България за  2015 г. по обособени позиции”,

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 1 : „Пробонабиране и лабораторни анализи на водни проби за осъществяване на мониторинг по ПМС 74/1998 г. и на собствен мониторинг по разрешителни за заустване“

OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  № 2 : Технологичен контрол на ИСОЗУРВ „Чора”, „Искра” и „Бялата вода” и на Линията за регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) с. Елешница“.

Текстът на решенията е публикуван в линкове Решение и Обявление.


 


Детайли >>

 

Код: З-543/02.12.2014 г

 

На 12.12.2014г. се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 543/02.12.2014г. за разглеждане на оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка

по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление „Дружба“.

Копие от утвърдения протокол е приложен в линк /Решение по-долу.


Детайли >>

 

Код: З-517/21.11.2014

ВАЖНО!

До участниците в процедура по възлагане на договор с предмет: „Профилактика на електросъоръженията и ЛПС за обектите към „Екоинженеринг – РМ” ЕООД”„Профилактика на електросъоръженията и ЛПС за обектите към „Екоинженеринг – РМ” ЕООД” .

На проведеното на 28.11.2014 г. заседание комисията по разглеждане и оценка на офертите определи за спечелил участник „АВЕС – Г“ ЕООД.

Протоколът от заседанието ще намерите в линка /Oбявление на страница Профил на купувача, раздел Покани в текста на поканата за процедурата.

Код: З-543/02.12.2014 г.

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД обявява процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП чрез публична покана
с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на бившето рудоуправление „Дружба“.

Публичната покана е публикувана в Регистъра на АОП. Достъп до документацията за участие, заданието и публичната покана ще откриете в линковете по-долу.

Срокът за подаване на оферти е до 17.00 ч. на 11.12.2014 г. в деловодството на дружеството.

Лице за контакти и информация: Атанас Меченов.


Детайли >>

Избор на одитор

 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ ЕООД, гр. София набира оферти за извършване на независим финансов одит

от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2014 година.

Сумата на актива на баланса плюс приходите (без оборотни данъци) към 31.12.2013 г. е в размер на 5380 хил. лв.

Офертите следва да се представят в запечатан плик в десетдневен срок от датата на публикуване (до 11.08.2014 г., 17.00 ч.) на адрес:

„Екоинженеринг-РМ“ ЕООД гр. София- 1505, бул. „Ситняково“ № 23, етаж 2, офис 203 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;

2. Брой работни часове за проверка и заверка;

3. Брой работни часове за текущи консултации.

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: Пламена Димитрова, гл. счетоводител тел. 02/975 31 18.

Съгласно указания на МИЕ, обявата е публикувана и в централен ежедневник – в-к „Новинар“ от днес, 31.07.2014 г., 18 стр.