За нас


„Екоинженеринг-РМ” ЕООД е дружество със сто процента държавно участие в капитала, с принципал – Министъра на икономиката. Дружеството е създадено по силата на Постановление № 74 на Министерски съвет от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (ПМС № 74/1998) с цел да осъществява от името на държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.

В изпълнение на ПМС № 74/1998 г. „Екоинженеринг-РМ” ЕООД осъществява непрекъсваеми процеси по пречистване на замърсени с уран руднични води посредством Инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) на обекти „Чора” , „Искра” и „Бялата вода”, както и на обект „Елешница” посредством изградената пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ). Дружеството е оператор на хидротехническо съоръжение поддържано в предликвидационно състояние – обект "Хвостохранилище „Бухово”, което следи чрез възлаганите ежегодно геодезични и пиезометрични измервания.

Регенерацията на набогатения с уран сорбент от пречиствателните инсталации, се извършва в израдената на обект „Елешница” линия за регенерационна очистка на йононобменни смоли (ЛРОЙС). Дружеството притежава лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за стопански цели за работата на ЛРОЙС, както лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадени от Агенцията за ядрено регулиране.

Дружеството извършва ведомствен мониторинг на мониторинговите пунктове и сондажи на обектите от закрития уранодобив и собствен мониторинг съгласно издадени разрешителни за заустване на води в повърхностни водни обекти за водите, пречиствани от трите инсталации ИСОЗУРВ и от ПСОВ – Елешница. Основна цел   на мониторинга е регулярно следене и регистриране динамиката на замърсяване на околната среда в зоните и районите, свързан с ликвидационните дейности в  урановата промишленост, изразяващо се в оценка на замърсяването на  водите от ликвидираните и рекултивирани обекти с радионуклиди,  тежки метали и химически съединения. За постигането на тази цел дружеството ежегодно възлага извършването на лабораторни анализи на водни проби на акредитирани лаборатории.

Дейностите по техническа и биологична рекултивация се възлагат за изпълнение от „Екоинженеринг-РМ” ЕООД на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки на базата на утвърдени от министъра на икономиката годишни програми и работни проекти.

Последни новини

Виж всички

Одит

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния...
20 юли, 2017Виж повече

Банкова сметка за гаранции

Банкова сметка на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за гаранции за участие и за изпълнение по смисъла на ЗОП: IBAN:...
29 май, 2017Виж повече

Договор за финансови услуги

ПОКАНАза избор на изпълнител за предоставяне на финансови услугина "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД...
04 януари, 2017Виж повече

Последни обществени поръчки