Код: З-032/24.04.2017

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка за строителство на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции." Документацията за поръчката е достъпна за изтегляне от Профила на купувача. Срокът за представяне на оферти е до 09.05.2017г., 17.00ч. в деловодството на Възложителя. Офертите ще се разглеждат в публично заседание при условията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Документация 24 април, 2017
2 pdf Информация за обява 24 април, 2017
3 doc Обява 24 април, 2017
4 pdf Методика за оценка 24 април, 2017
5 pdf Технически спецификацци об. позиция №1 24 април, 2017
6 pdf Технически спецификацци об. позиция №2 24 април, 2017
7 pdf Технически спецификацци об. позиция №3 24 април, 2017
8 pdf Технически спецификацци об. позиция №4 24 април, 2017
9 pdf Технически спецификацци об. позиция №5 24 април, 2017
10 pdf Разяснения от 02.05.2017 г. 2 май, 2017
11 pdf Протокол от работата на комисията 17 май, 2017
12 pdf Договор об. позиция №1 16 юни, 2017
13 pdf Договор об. позиция №2 16 юни, 2017
14 pdf Договор об. позиция №3 16 юни, 2017
15 pdf Договор об. позиция №4 16 юни, 2017
16 pdf Договор об. позиция №5 16 юни, 2017
17 pdf Техническо предложение об. позиция №1 16 юни, 2017
18 pdf Техническо предложение об. позиция №2 16 юни, 2017
19 pdf Техническо предложение об. позиция №3 16 юни, 2017
20 pdf Техническо предложение об. позиция №4 16 юни, 2017
21 pdf Техническо предложение об. позиция №5 16 юни, 2017
22 pdf Ценово предложение об. позиция №1 16 юни, 2017
23 pdf Ценово предложение об. позиция №2 16 юни, 2017
24 pdf Ценово предложение об. позиция №3 16 юни, 2017
25 pdf Ценово предложение об. позиция №4 16 юни, 2017
26 pdf Ценово предложение об. позиция №5 16 юни, 2017