Код: З-096/05.10.2016

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 187 от ЗОП с предмет: " Изготвяне на проект за елиминиране натрупването на налепи от органични съединения в ИСОЗУРВ "Бялата вода", гр. Костенец, област София. 

Офертите се събират в срок до 12.10.2016 г., 15.30 ч. в деловодството на дружеството, гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 317. 

Ще бъдат отворени същия ден – 12.10.2016 г. от 16.00 ч. в публично заседание по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на което могат да присъстват представители на участниците.

Обявата, информацията за обява по образец на АОП , техническите спецификации (задание) и образци са публикувани тук.

За повече информация моля да се свържете с Ива Ботева или Славче Ръсина на тел. 02/975 3116.


Приложени документи

# Файл Дата
1 doc Обява по чл. 187 от ЗОП 5 октомври, 2016
2 pdf Информация за обява в АОП 5 октомври, 2016
3 pdf Технически спецификации 5 октомври, 2016
4 doc Образец 1 5 октомври, 2016
5 doc Образец 2 5 октомври, 2016
6 doc Образец 3 5 октомври, 2016
7 doc Образец 4 5 октомври, 2016
8 doc Образец 5 5 октомври, 2016
9 doc Образец 6 5 октомври, 2016
10 pdf Разяснения от 10.10.2016 г. 10 октомври, 2016
11 pdf Протокол от 12.10.2016 г. 12 октомври, 2016
12 pdf Договор за обществена поръчка с приложения 18 октомври, 2016