Код: З-659/21.10.2015

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД обявява обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“, землище на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград".

Срок за представяне на оферти: 30.10.2015 г., 17.00 ч. в офиса на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД, деловодство, офис 317.

Офертите ще се отворят на публично заседание по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 02.11.2015 г. от 11.00 ч. в офис 317 на дружеството.

Документацията за участие и публичната покана са публикувани в Профил на купувача, подраздел Публични покани.