Вътрешни правила, процедури и образци по ЗДОИ

Код: ЗДОИ-1


Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране
се извършва в деловодството на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД,
гр. София, 1505, бул. „Ситняково“ 23, офис 317.
Заявленията се подават устно, на хартиен носител или по електронен път,
на електронна поща: office@ecoengineering-rm.bg.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация
са съгласно ЗДОИ.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи,
съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите
за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация
по Закона за достъп до обществена информация.


„Екоинженеринг-РМ” ЕООД е дружество със сто процента държавно участие в капитала, с принципал – Министъра на икономиката. Дружеството е създадено по силата на Постановление № 74 на Министерски съвет от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (ПМС № 74/1998) с цел да осъществява от името на държавата организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.


Детайли >>